Energinyt 2017, uge 21

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Energi & Forsyning - Maj 2017
Refusion af energiafgifter i landbrugsvirksomheder
Godtgørelse af energiafgifter
Har du varmepumpe eller elvarme – så tjek din BBR

Nyt fra Energitilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Refusion af energiafgifter i landbrugsvirksomheder

Alt energiforbrug er belagt med afgifter. I publikationen får du svar på, hvilke afgifter der er tale om.


BDO

Godtgørelse af energiafgifter

Alt energi- og vandforbrug er belagt med afgifter, men der findes også godtgørelser.


EY

Energi & Forsyning - Maj 2017

I denne udgave kan du læse om om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet hasteindgreb vedr. forrentningssagerne i varmesektoren. Vi sætter endvidere fokus på den skattemæssige behandling af erstatningsudbetalinger ved etablering af energi- og forsyningsnet på privat grund. I USA har præsident Donald Trump fremlagt et oplæg til en omfattende skattereform. Vi stiller skarpt på, om en skattereform i USA kan have indvirkning på danske energi- og forsyningsvirksomheder.


SEGES

Har du varmepumpe eller elvarme – så tjek din BBR

Hvis du får leveret elektricitet til den lave elvarmesats, fordi din bolig er opvarmet med varme-pumpe eller elvarme, er det vigtigt, du tjekker din BBR.


 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 02.06.2017
Udkast for indrømmelse af undtagelser for krav i forordningen 2016/1388/EU af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19  

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning  

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-05-2017 - 27-06-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 31-05-2017 dom i C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen
Fiskale bestemmelser

Appel - statsstøtte - afgørelse om at henlægge sagen - Europa-Kommissionens afslag på at behandle appellantens klage - støtte foreligger ikke ved afslutningen af den indledende undersøgelsesfase - rent bekræftende afgørelse - betingelser for, at vedtagelsen af en afgørelse om at henlægge sagen er lovlig

Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende reducerede afgiftssatser på motorbrændstof, der forbruges på øerne i de Indre og Ydre Hebrider, Orkneyøerne, Shetlandsøerne, øerne i Clyde og Scillyøerne, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Bilag

Bilag 9

3. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 24/5-17

L 210 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

Lovudkast sendt i høring

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 24. maj 2017

Bilag 13

Henvendelse af 30/5-17 fra Dansk Energi og Dansk Elbil Alliance

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 24/5-17

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/5-17 fra Henrik Holmlund Thomsen, Vanløse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilke af de 57 varmevirksomheder der har kommunale ejere, og hvad kommunens ejerandel er i virksomheden, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor meget af det angivne forrentningsbeløb på 3,4 mia. kr., der vedrører ansøgninger fra 100 pct. kommunalt ejede virksomheder eller kommunale andele i virksomheder med flere ejere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om baggrunden for, at der ikke indføres ens regler for alle ejere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm., om fremlæggelse af ministeriets overvejelser om ekspropriation og beskrivelse af mulighederne for tilsvarende at begrænse udlodning af forrentning af indskudskapital for virksomheden uden kommunalt ejerskab, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt de resulterende forrentningsbeløb som følge af udkast til den nye afskrivningsbekendtgørelse fortsat er så uhensigtsmæssige, at kommunerne fortsat bør have yderligere incitament end de private til at undlade at opkræve forrentning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt udlodning af forrentning vil omfatte midler, der er ansøgt om, hvor ansøgningerne ligger op til 10 år tilbage, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvordan nye modregningsregler, der får indflydelse på anvendelsen af midler fra udestående, historiske ansøgninger, ikke i praksis er lovgivning med tilbagevirkende kraft, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorvidt det vil være ekspropriation at ændre reglerne for de private selskaber fremadrettet, således at disse i lighed med de kommunale selskaber ikke har mulighed eller incitament til udlodning af forrentning af indskudskapital, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor meget af det beregnede potentielle forrentningsbeløb pa° 3,4 mia. kr. udgøres af ansøgninger fra hhv. kommunale, private og statslige selskaber omfattet af varme- eller elforsyningsloven, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm., om kritik af, at forrentning opkrævet hos varmeforbrugerne kan anvendes andre steder i multiforsyningsvirksomheder, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvordan det bl.a. øger effektiviteten i fjernvarmevirksomhederne, at forrentning af indskudskapital kan anvendes i eksempelvis el- og gassektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvorvidt lovforslaget hindrer, at fjernvarmeselskaberne kan opkræve de samme forrentningsbeløb, som de hele tiden har kunnet og om, hvordan kommunernes incitament til at opkræve forrentning mindske, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 199

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektircitet elafgiftsloven (afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg)

Bilag 200

Orientering om høring af Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg)