Energinyt 2016, uge 47

Kære læser

Denne uges Energinyt er præget af nyheder fra Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energiklagenævnet afviser at behandle klagen

afgoerelse.pdf
Energinet.dk's afslag på forhøjet pristillæg til en husstandsvindmølle stadfæstet, da projektet ikke var påbegyndt inden skæringsdatoen

Afgørelse
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om prisloft

Afgørelse
Energiklagenævnet genoptager ikke tidligere afgørelse

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på anmodning om dispensation for manglende nettilslutning inden en 1. januar 2016 stadfæstet

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på anmodning om dispensation for manglende tilslutning af solcelleanlæg inden den 1. januar 2016 stadfæstet

Afgørelse
Energinet.dk's afslag om dispensation for manglende nettilslutning af solcelleanlæg inden den 1. januar 2016 stadfæstet

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på dispensation for manglende nettilslutning af solcelleanlæg inden den 1. januar 2016 ophæves og hjemvises


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 22, 24, 26 og 27 i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.)  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v.
Oprettelsesdato: 24-11-2016
Høringsfrist: 09-12-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 14122 2016 INITRÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til ladestationer til elektriske køretøjer

 

Nyt fra Kommissionen

EU-Ukraine Summit: EU and Ukraine intensify energy partnership

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1926 af 3. november 2016 om godkendelse af solcelletag til batteriopladning som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EØS-relevant tekst )

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

L 25 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

L 67 Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport. (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport, ændret definition af hvilke virksomheder, der er omfattet af loven, bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport og regler om adgang til skibe).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 68 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (It- beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt forsvarsministeren, herunder Center for Cybersikkerhed, allerede i dag fører tilsyn med it-beredskabet for kritisk infrastruktur, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt at Center for Cybersikkerhed er i gang med at styrke sine kompetencer yderligere inden for it-beredskab for kritisk infrastruktur, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt der er eksempler på, at tilsynet med it-beredskabet for infrastruktur er placeret hos en central aktør i sektoren, som der med lovforslaget lægges op til på energiområdet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt cyberangreb fra fremmede magter potentielt udgøre en trussel mod det danske el- og gasnet, og hvorvidt det bør være Forsvarsministeriet, der fører tilsyn med it-beredskabet i den forbindelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt man kan høste størst synergi ved at samle tilsynet med it-beredskabet for Danmarks kritiske infrastruktur, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt Energinet.dk har de nødvendige kompetencer, eller om de skal udvides for at løfte tilsynet med el- og gasvirksomhedernes it-beredskab, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt tilsyn bør udføres ud fra et ”armslængde-princip”, således at enhver tvivl eller risiko for tvivl om saglighed og objektivitet udelukkes, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.(Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrientering af EFK-udvalget om høring
Høringsnotat
Eksterne høringssvar

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt en overflytning af PSO-støtten til grøn strøm fra elforbrugerne til finansloven vil betyde, at staten dermed overtager en stor del af finansieringen af anlægskapaciteten på elområdet og elforbrugerne dermed ikke længere betaler alle elproduktionsomkostninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt en omkostningseffektiv udvikling af energisystemet kræver investeringer i både produktion og besparelse, og at den aftalte ændring af PSO-modellen betyder en omlægning fra forbrugerbetalt til statsbetalt kapacitetsfinansiering, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt en overflytning af PSO-støtten til grøn strøm fra elforbrugerne til finansloven vil betyde, at konkurrencen mellem elproduktion og elbesparelser forvrides, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt PSO-aftalen forvrider konkurrencen mellem elforsyning og elbesparelser, og oplyse, om der dermed er EU-retlig basis for, at virksomheder, der laver elbesparende udstyr, dermed vil kunne anlægge en sag om unfair konkurrence, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt det daværende PreussenElectra i 2002 tabte en sag ved EU-domstolen, hvor selskabet anklagede den tyske PSO-model for at være ulovlig statstilskud, og hvor selskabet tabte sagen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har præciseret, at der ikke foreligger noget EU-krav om afskaffelse af PSO-systemet, og at Danmark er det eneste af de berørte lande, som vil afskaffe PSO-på elregningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvorvidt regeringen har sikret sig, at den indgåede PSO-aftale ikke strider mod EU-retten, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvad den danske tilslutning til Parisaftalen indebærer i forhold til klimaaftalens forpligtelse om, at landenes klimaindsats skal være stigende over tid, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 91 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt støtte til solcelleanlæg, der nettilsluttes efter den 1. januar 2017, skal stilles i bero til også at omfatte støtte til anlæg, hvor der er opnået støttetilsagn fra Energinet.dk og hvor der er indgået kontrakter mellem en leverandør af solcelleanlæg og en kunde, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse