Energinyt 2017, uge 09

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt, god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Køb og salg af varme samt overskudsvarme
Opdateret vejledning om forbrugervalg i vandselskaber
Afslag på årsbaseret nettoafregning
Ny Højesteretsdom om gæsteprincippet
Ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg i høring
Nabo til solfangeranlæg ikke klageberettiget
EGJ-forrentning af indskudskapital som model
WACC på varmeområdet
Forrentning af indskudskapital

Nyt fra Energiklagenævnet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag
1 indstilling

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Køb og salg af varme samt overskudsvarme

Advokatfirmaet Energi & Miljø har i februar måned arbejdet med køb og salg af varme samt overskudsvarme fra [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Opdateret vejledning om forbrugervalg i vandselskaber

Advokatfirmaet Energi & Miljø har i den seneste tid bl.a. assisteret DANVA med udarbejdelse af en opdateret [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Afslag på årsbaseret nettoafregning

Energiklagenævnet har stadfæstet Energinet.dks afslag til Egedal Kommune på årsbaseret nettoafregning i forhold til [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny Højesteretsdom om gæsteprincippet

Sagen drejede sig om, hvorvidt det i medfør af den såkaldte cityringlov er anlægsmyndigheden eller ledningsejerne [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg i høring

Energistyrelsen har sendt et lovforslag om ændring af VE-loven og lov om elforsyning i høring.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Nabo til solfangeranlæg ikke klageberettiget

Energiklagenævnet har fastslået, at en nabo til det areal, hvorpå et varmeværk ville etablere et solfangeranlæg, [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

EGJ-forrentning af indskudskapital som model

Energitilsynet har taget stilling til EGJ-ansøgning om indregning af forrentning af indskudskapital i varmepriserne [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

WACC på varmeområdet

Energitilsynet har taget stilling til, hvilken WACC-model der skal anvendes på varmeforsyningsområdet. [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Forrentning af indskudskapital

Energitilsynet har taget stilling til, hvilke kriterier der skal indgå i Energitilsynets skøn over, hvad der er en [...]


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på forhøjet pristillæg stadfæstet, da solcelleanlægget foruden klagers private bolig forsynede erhverv.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til ændringslovforslag om opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v. samt ændret regulering af energisparedifferencer
Oprettelsesdato: 28-02-2017
Høringsfrist: 08-03-2017

L 182 - Forslag til Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
Oprettelsesdato: 01-03-2017
Høringsfrist: 29-03-2017

Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven.
Oprettelsesdato: 03-03-2017
Høringsfrist: 31-03-2017

Høring om ændring i bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
Oprettelsesdato: 03-03-2017
Høringsfrist: 31-03-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-03-2017 - 04-04-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 22-03-2017 indstilling i C-329/15 Statsstøtte ENEA
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – artikel 107, stk. 1, TEUF – statsstøtte – forsyningsforpligtelse med hensyn til elektrisk energi produceret ved kraftvarmeproduktion – statsejet el-leverandør – begrebet ”fordel” – stigning i efterspørgslen – tilregnelse til staten – lovgivningsforanstaltning – manglende anvendelse af statsmidler – artikel 108, stk. 3, TEUF – ulovlig gennemførelse af statsstøtte – direkte virkning – ikke mulighed for påberåbelse for el-leverandører, der er omfattet af forsyningsforpligtelsen – bøde i tilfælde af manglende opfyldelse af forsyningsforpligtelsen – udelukkelse i tilfælde af ulovlig gennemførelse af statsstøtte

Tidligere dokument: C-329/15 Statsstøtte ENEA - Dom
Tidligere dokument: C-329/15 Statsstøtte ENEA - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-577/16 Trinseo Deutschland

Skal artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, sammenholdt med bilag I til dette direktiv, fortolkes således, at produktion af polymerer og navnlig pylomeren polycarbonat i anlæg, hvor produktionskapaciteten er større end 100 tons/dag, er omfattet af den deri nævnte aktivitet med produktion af organiske kemikalier ved krakning, reforming, delvis eller fuld oxidering eller ligne...


Indstillinger
C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse – punktafgiftsreglerne – afgiftsfritagelse for levering af energiprodukter – anvendelse som motorbrændstof til sejlads – medlemsstaternes krav til sikring af korrekt og enkel anvendelse – manglende beviser – proportionalitet – overførsel af principperne i momslovgivningen

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96 stiller som betingelse for en indirekte fritagelse, at den refusionsberettigede har anvendt brændstoffet til sejlads. Dette er ikke tilfældet, når den pågældende kun har leveret et skib inklusive brændstof til et rederi. Ved salget af et skib inklusive det brændstof, der findes deri, præsterer en skibsproducent ikke nogen tjenesteydelse mod vederlag inden for rammerne af (erhvervsmæssig) sejlads.

2) Medlemsstaterne kan fastsætte betingelserne for en fritagelse i henhold til artikel 14, stk. 1, litra c), sammenholdt med artikel 6, litra c), i direktiv 2003/96. Proportionalitetsprincippet forbyder ikke, at retten til refusion eller godtgørelse af den pågældende punktafgift gøres afhængig af, at der forelægges en bestemt dokumentation, for at muliggøre en effektiv kontrol og forhindre en dobbelt lempelse eller en uberettiget manglende beskatning


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

BILAG til Kommissionens forordning (EU) …/… om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning)

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.41539
Lithuania, EFSI Investment aid for high-efficiency cogeneration plant in Vilnius (Decision)

Member State: Lithuania
Region: Lithuania
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D.35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Individual Application
Duration: from 31.10.2016
Notification or Registration Date: 14.04.2015
DG Responsible: Competition DG
2016/N
Decision on 19.09.2016: Decision not to raise objections
Press release: IP/16/3105
Decision Text:


SA.46259
France, 60 MW tender for hydro installations (Decision)

Member State: France
Region: FRANCE
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D.35.11 - Production of electricity
Aid instrument: Direct grant/ Interest rate subsidy
Case Type: Scheme
Duration: from 19.12.2016
Notification or Registration Date: 17.08.2016
DG Responsible: Competition DG
2016/N
Decision on 10.02.2017: Decision not to raise objections
Press release: IP/17/260
Decision Text:

 


Indholdsfortegnelse