Energinyt 2016, uge 16

.

Indhold

Artikler og interessante links
Husk momsnummer ved viderefakturering af el ved udlejning af fast ejendom

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

EY

Husk momsnummer ved viderefakturering af el ved udlejning af fast ejendom

En ændring i elafgiftsloven, der egentlig skulle angå elhandelsvirksomhederne (indførelse af engros-modellen), kommer til at få stor betydning for udlejeres - og for almindelige momsregistrerede virksomheders - mulighed for at få godtgørelse af elafgifterne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Lukning af inaktiv konto i CO2-registeret

Afgørelse
Energistyrelsens dispensation fra prisloftet for 2015 i de decentrale naturgasforsynede områder stadfæstet

Afgørelse
Afvisning af klage på grund af overskridelse af klagefrist

Afgørelse
Energitilsynets afslag på undtagelse fra varmeforsyningslovens kapitel 4 om priser stadfæstet
Bilag 1

Afgørelse
Afslag på årsbaseret nettoafregning, da manglende dokumentation for aftale
Bilag

Afgørelse
Afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg hjemvises til fornyet behandling
Bilag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia

Sagen omhandler:

Skatter og afgifter – afgift på energiprodukter og elektricitet – begrebet »lavere skatter« – energiintensive virksomheder i fremstillingssektoren – mekanisme til nedsættelse af de generelle omkostninger forbundet med elsystemet

Generaladvokatens indstilling:

1) De lempelser, der er fastsat til fordel for visse »energiintensive« virksomheder, hvorefter disse virksomheder kan nedsætte deres bidrag til de generelle omkostninger forbundet med elsystemet, er ikke omfattet af begrebet »lavere afgifter« i artikel 17 i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, eftersom mekanismen til at afholde disse generelle omkostninger ikke kan kvalificeres som en indirekte afgift til særlige formål som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF.

2) Såfremt bidraget til betaling af de generelle omkostninger forbundet med elsystemet udgør en indirekte afgift til særlige formål som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2008/118, kan medlemsstaterne i henhold til artikel 17 i direktiv 2003/96 under disse omstændigheder fastsætte lavere afgifter til fordel for energiintensive virksomheder, som tilhører fremstillingssektoren


Domme
T-50/06 RENV II Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen

Sagen omhandler:

Statsstøtte – direktiv 92/81/EØF – punktafgift på mineralolie – mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid – fritagelse for punktafgift – fritagelsens forenelighed med en bemyndigelsesbeslutning vedtaget af Rådet i henhold til artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81 – formodning om EU-retsakters lovlighed – retssikkerhed – god forvaltning

Domstolens dom:

1) Kommissionens beslutning 2006/323/EF af 7. december 2005 om den punktafgiftsfritagelse for mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid i Gardanne, i Shannon-regionen og på Sardinien, som henholdsvis Frankrig, Irland og Italien har indført, annulleres, for så vidt som det heri fastslås, eller for så vidt som den bygger på konstateringen af, at de fritagelser for punktafgift på mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid, som Den Franske Republik, Irland og Den Italienske Republik har indrømmet til og med den 31. december 2003, udgør statsstøtte som omhandlet i artikel 87, stk. 1, EF, og i den udstrækning det bestemmes i beslutningen, at Den Franske Republik, Irland og Den Italienske Republik skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at tilbagesøge fritagelserne hos de virksomheder, de er kommet til gode, i det omfang de pågældende virksomheder ikke har betalt en punktafgift på mindst 13,01 EUR pr. 1 000 kg svær brændselsolie.

2) Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Irlands omkostninger i sag T-50/06 RENV, Den Franske Republiks omkostninger i sag T-56/06 RENV, Den Italienske Republiks omkostninger i sag T-60/06 RENV, Eurallumina SpA’s omkostninger i sag T-62/06 RENV og Aughinish Alumina Ltd’s omkostninger i sag T-69/06 RENV, herunder omkostningerne i sag T-69/06 R om foreløbige forholdsregler.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Environmental taxes made up 6.3% of tax revenues in the EU in 2014

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 160 Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om en oversigt over de 50 virksomheder, lovforslaget antages at omfatte, og en analyse af omfanget af den reduktion i deres driftsudgifter, lovforslaget forventes at give, til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad henholdsvis PSO-udgiften, energiudgifterne og regnskabsresultaterne har været i de 50 virksomheder de seneste 5 år, til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange af de 50 virksomheder der ligger i fjernvarmeområder, og i hvilket omfang de har overskudsvarme, som vil kunne indgå i en varmelevering til de lokale fjernvarmeselskaber, til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om Holmegaard Glasværks samlede energiudgifter i 2014 og om virksomhedens PSO-betaling i 2014, til energi,- forsynings- og klimaministeren

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse