Energinyt 2017, uge 06

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt, god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Hvem ejer fjernvarmeforsyningerne?
Varmeforsyningslovens substitutionsprisprincip
Beregn din godtgørelse af el- og vandafgift for 2017 med PwC’s regneark

Nyt fra Energitilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

PwC

Beregn din godtgørelse af el- og vandafgift for 2017 med PwC’s regneark

Vi har udarbejdet et regneark, som din virksomhed kan anvende til beregning af virksomhedens godtgørelse af el- og vandafgifter i 2017.


Ret&Råd Advokater

Hvem ejer fjernvarmeforsyningerne?

Fjernvarmeforsyningerne kan ejes af private virksomheder, af fjernvarmeforbrugerne organiseret i andelsselskaber eller af kommunerne


Ret&Råd Advokater

Varmeforsyningslovens substitutionsprisprincip

Varmeforsyningslovens § 20 indeholder hovedreglen om fastsættelse af varmepriser. Det fremgår af denne bestemmelse, at kollektive varmeforsyningsvirksomheder m.fl. i varmepriserne kan indregne såkaldt ”nødvendige omkostninger” til energi, lønninger og andre driftsomkostninger mv. Der kan således opkræves en omkostningsbestemt pris, der sikrer, at varmeforsyningsvirksomheden økonomisk kan hvile i sig selv


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

WACC på varme-området
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 16/11092 Energitilsynet har tilkendegivet hvilken model for beregning af WACC på varmeområdet der skal anvendes. WACC’en anvendes til støtte for Energitilsynets skøn over en rimelig forrentning af indskudskapital i varmevirksomheder, der har ansøgt om Energitilsynets godkendelse af forrentning af indskudskapital.

Kriterier for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapital
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 16/11092 Energitilsynet har tilkendegivet hvilke forhold der kan og skal inddrage i skønnet over en rimelig forrentning af indskudskapitalen i den enkelte varmevirksomhed i forbindelse med Energitilsynets godkendelse af forrentning af indskudskapital.

Forrentning af indskudskapital 2011-2017 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 12/15252 Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af forrentning af indskudskapital for EnergiGruppen Jylland Varme A/S på 172 mio. kr. for 2011-2017. Hvis EnergiGruppen Jylland Varme A/S ønsker at udnytte muligheden for at indregne forrentningen i priserne, skal indregningen i varmepriserne påbegyndes 1. maj 2017. EnergiGruppen Jylland Varme skal nu lave en plan for, hvordan prisforhøjelsen planlægges gennemført, og når den er klar, skal den forelægges og godkendes af Sekretariatet for Energitilsynet.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 m.v.  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 13-02-2017 - 14-03-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 16-02-2017 indstilling i C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen
Fiskale bestemmelser

Appel – statsstøtte – nægtelse af at udstede et påbud om at udsætte opfyldelsen af en kendelse fra en særlig voldgiftsret vedrørende den el-tarif, som Alouminion SA skal betale til DEI – afslag på at tage den af DEI indgivne klage vedrørende den angivelige statsstøtte, der er tildelt Alouminion SA, til følge – reducerede el-tariffer

Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Indstilling

Den 02-03-2017 indstilling i C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – punktafgiftsreglerne – afgiftsfritagelse for levering af energiprodukter – anvendelse som motorbrændstof til sejlads – medlemsstaternes krav til sikring af korrekt og enkel anvendelse – manglende beviser – proportionalitet – overførsel af principperne i momslovgivningen

Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Dom
Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Indstilling
Tidligere dokument: C-151/16 Vakarų Baltijos laivų statykla - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-584/16 Green Yellow Hyères Sup

Skal artikel 107, stk. 1, TEUF fortolkes således, at den mekanisme, der består i en forpligtelse til at købe elektricitet produceret i anlæg, der anvender solstrålingsenergi, til en pris, der er højere end markedsprisen, og som finansieres af de endelige elforbrugere, såsom den mekanisme, der er fastsat i ministerielle bekendtgørelser af 10. juli 2006 (JORF nr. 171 af 26.7.2006, s. 11133) og af 12. januar 2010 (JORF nr. 0011 af 14.1.2010, s. 727), der fastsætter betingelser for køb af denne e...

C-583/16 Green Yellow Canet en Roussillon

Skal artikel 107, stk. 1, TEUF fortolkes således, at den mekanisme, der består i en forpligtelse til at købe elektricitet produceret i anlæg, der anvender solstrålingsenergi, til en pris, der er højere end markedsprisen, og som finansieres af de endelige elforbrugere, såsom den mekanisme, der er fastsat i ministerielle bekendtgørelser af 10. juli 2006 (JORF nr. 171 af 26.7.2006, s. 11133) og af 12. januar 2010 (JORF nr. 0011 af 14.1.2010, s. 727), der fastsætter betingelser for køb af denne e...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid

BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om det europæiske kvotemarkeds funktion

BILAG Ajourført køreplan for energiunionen til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den anden rapport om status over energiunionen

BILAG Energiunionens fem dimensioner: politiske bemærkninger på medlemsstats- og EU-plan til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den anden rapport om status over energiunionen

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den anden rapport om status over energiunionen

3505. samling i Rådet for Den Europæiske Union (transport, telekommunikation og energi) den 1., 2. og 5. december 2016 i Bruxelles

 

Nyt fra Kommissionen

Environmental Implementation Review: new way to help Member States apply EU rules benefits citizens, administrations and economy

Improving the implementation of European environmental policy

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.45461
Germany, EEG 2017 - Reform of the Renewable Energy Law (Decision)

Member State: Germany
Region: DEUTSCHLAND
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: C - ManufacturingD.35.1 - Electric power generation, transmission and distribution
Aid instrument: Direct grant/ Interest rate subsidyTax rate reduction
Case Type: Scheme
Duration: from 01.01.2017 to 31.12.2020
Notification or Registration Date: 24.05.2016
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: SA.38632
2016/N
Decision on 20.12.2016: Decision not to raise objections
Press release: IP/16/4471
Decision Text:

 


Indholdsfortegnelse