Energinyt 2016, uge 33

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Udkast til styresignal
Elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - udkast styresignal

Nyt fra SKAT
Nye satser

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk`s afgørelse af 2. november 2015 der omhandler pristillæg til Siemens Windpowers testvindmølle
Bilag


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - udkast styresignal

16-0833385

SKAT præciserer, at SKM2015.622.SKAT ikke kun gælder for solcelle-el, men for al elektricitet, der er fremstillet på elproduktionsanlæg ved anvendelse af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 11701 2016 INIT: RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Medlemsstaternes fremskridt hen imod omkostningsoptimale mindstekrav til energimæssig ydeevne

ST 11483 2016 ADD 1 REV 1: BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDET FORORDNING om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer

ST 11483 2016 REV 1: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne framedlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.43468
France, Taux réduits de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) (Decision)

Member State: France
Region: FRANCE
Primary Objective: Environmental protection
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: B - Mining and quarryingC - ManufacturingD - Electricity, gas, steam and air conditioning supplyE - Water supply; sewerage; waste managment and remediation activitiesH - Transportation and storage
Aid instrument: Other forms of tax advantage
Case Type: Scheme
Duration: from 01.01.2016 to 31.12.2025
Notification or Registration Date: 04.11.2015
DG Responsible: Competition DG
2016/NN
Decision on 11.08.2016: Decision not to raise objections

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer

 


Indholdsfortegnelse