Energinyt 2016, uge 19

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afvist at realitetsbehandle klage om manglende mulighed for samfakturering på grund af manglende aktualitet.

afgoerelse_j._nr._1081-15-1.pdf
Klage over energimærkning af ejendom

Afgørelse
Energinet.dk's afgørelse stadfæstet og Energiklagenævnets afgørelse ophævet, da ikke støtte i retsgrundlaget for forhøjet pristillæg.

Afgørelse
Afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg til solcelleanlæg stadfæstet

Afgørelse
Afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg til solcelleanlæg stadfæstet

Afgørelse
Afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg til solcelleanlæg stadfæstet


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om elforsyning  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-05-2016 - 14-06-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 02-06-2016 dom i C-418/14 ROZ-SWIT
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – punktafgifter – direktiv 2003/96/EF – forskellig punktafgiftssats for motorbrændstof og brændsel til opvarmning – betingelserne for anvendelse af satsen for brændsel til opvarmning – fremlæggelse af en månedlig oversigt over erklæringer i henhold til hvilke, de købte varer er bestemt til opvarmningsformål – anvendelse af punktafgiftssatsen for motorbrændstof i tilfælde af, at der ikke er fremlagt en sådan oversigt – proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-418/14 ROZ-SWIT - Dom

Den 02-06-2016 dom i C-355/14 Polihim-SS
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – indirekte skatter – punktafgifter – direktiv 2008/118/EF – punktafgifternes forfald – artikel 7, stk. 2 – begrebet »punktafgiftspligtige varer forlader en afgiftssuspensionsordning« – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EF – artikel 14, stk. 1, litra a) – anvendelse af energiprodukter til produktion af elektricitet – en mellemhandlers køb og videresalg af energiprodukter, der befinder sig i et afgiftsoplag – direkte levering af energiprodukterne til en erhvervsdrivende med henblik på produktion af elektricitet – angivelse i afgiftsdokumenterne af mellemhandleren som »modtager« af varerne – manglende opfyldelse af de i national ret fastsatte krav for punktafgiftsfritagelse – afslag på fritagelse – bevis for anvendelse af varerne på vilkår, der giver mulighed for punktafgiftsfritagelse – proportionalitet

Tidligere dokument: C-355/14 Polihim-SS - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 8312 2016 INIT: KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg - Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen (forskriftsprocedure med kontrol)

ST 8316 2016 INIT: KOMMISSIONENS FORODNING (EU) …/… af XXX om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen (forskriftsprocedure med kontrol)

ST 7879 2016 REV 2: Budskaber fra formandskabet om udformning af elmarkedet og regionalt samarbejde

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

C33/2010
Germany, Aid to non-ferrous metals producers for CO2 costs of electricity

Member State: Germany
Primary Objective: Remedy for a serious disturbance in the economy
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Sector: C - Manufacturing
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Duration: from 02.07.2009 to 31.12.2009
Notification or Registration Date: 17.12.2009
DG Responsible: Competition DG
Expenditures (in Millions): 2014: EUR 0
N700/2009
Decision on 17.11.2010: Decision to initiate the formal investigation procedure
Press release: IP/10/1520
Publication on 09.04.2011: Official Journal: JOCE C/111/2011
C33/2010
Decision on 17.07.2013: Negative decision without recovery
Press release: IP/13/704
Publication on 05.05.2016: Official Journal: JOCE L/120/2016

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 160 Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).

Bilag

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 12/5-16

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om distributionstariffen ikke stiger i forbindelse med et salg af DONG’s gasdistributionsnet m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om afviklingstidspunktet for gælden og derved afskrivningsbeløbet, der indregnes i distributionstariffen, ikke ændres m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om aktiviteten ”gasdistribution” i det nye selskab holdes adskilt, så det kan eftervises, at gældsafviklingen ikke ændres m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om det fastlagte udtrædelsesbeløb af gasnettet ikke ændres som følge af salget af DONG’s gasdistributionsnet til Energinet.dk m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om det fastlagte udtrædelsesbeløb ophører med udgangen af 31. december 2020 m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om alle gaskunder uden betaling af kompensationsbeløb kan frakobles naturgasnettet pr. 1. januar 2021 m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorledes låntagning, gældsafvikling og distributionstariffen blev påvirket, da DONG Energy købte Naturgas Sjælland m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren vil oversende årlige opgørelser for det økonomiske forløb for naturgasdistributionsnettet m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorledes Energinet.dk finansierer købsprisen på 2,3 mia. kr. for gasdistributionsnettet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor mange ekstra år der vil gå, før gastariffen på Sjælland og i Sydjylland bliver reduceret, nu hvor den nye ejer Energinet.dk skal finansiere de 2,3 mia. kr., der er købssummen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm., om ministerens holdning til det forhold, at gaskunderne i områderne var stillet i udsigt, at gastariffen vil falde efter 2023, når restgælden er betalt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvad det kommer til at betyde for distributionstariffen for de 122.000 gaskunder på Sjælland og i Sydjylland, at DONG Energy opnår en fortjeneste på 1,5 mia. kr., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, efter hvilke regler Energinet.dk kan indregne ekstraomkostninger ved ejerskifte som ”nødvendige omkostninger” i tariffen for gaskunderne, når aktiviteten er non-profit, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse