Energinyt 2016, uge 08

.

Indhold

Artikler og interessante links
Kommuner og forsyningsselskaber bekæmper oversvømmelser
Energi & Forsyning - Februar 2016

Udkast til styresignal
Præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas - styresignal

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

EY

Energi & Forsyning - Februar 2016

I dette nummer har vi bl.a. fokus på, at ændringer af vandsektorloven er vedtaget samt at Højesteret har truffet afgørelse i sagen om vejbidrag.

  • Ændring af vandsektorloven er nu vedtaget Folketinget vedtog den 11. februar 2016 lovforslag om en række ændringer af vandsektorloven og øvrige relaterede love. Den vedtagne lov er ikke ændret i væsentligt omfang i forhold til det fremsatte lovforslag af 16. december 2015.
  • Højesteret har truffet afgørelse i sagen om vejbidrag . Højesteret har den 5. februar 2016 truffet afgørelse om, hvorvidt Forsyningssekretariatet kan tage stilling til, om en kommune har fastsat vejbidraget efter betalingsloven for lavt.
  • Kommuner strammer op på garantiprovisioner. Landets 98 kommuner er godt på vej til at ændre praksis og kræve garantiprovision, når de giver lånegarantier til forsyningsselskaber, men der venter sandsynligvis flere konfrontationer mellem kommuner og forsyningsselskaber om opkrævningsmetoden og størrelsen på provisionerne.
  • Energiafgiftssatserne for 2016 og 2017 . Satserne for energiafgiftssatserne ændrer sig, traditionen tro, hvert år ved årsskiftet. Også for 2017 vil der ske en række ændringer.
  • Har jeres virksomhed en politik for repræsentationsudgifter, gaver m.v.? Pressen har i øjeblikket stor fokus på, hvorledes offentlige og private virksomheder anvender midler til repræsentation, gaver m.v.
  • Deltag i diskussionerne i vores 3 nye ERFA-grupper for vand og spildevand, varme og affald samt el
  • Aktuelle seminarer


Plesner

Kommuner og forsyningsselskaber bekæmper oversvømmelser

Kommuner og forsyningsselskaber i Danmark samarbejder på en række områder om at bekæmpe de stigende problemer med oversvømmelser efter kraftig regn. Advokat, partner Søren Stenderup Jensen skriver om emnet i det seneste nummer af International Law Office (ILO) - Environment & Climate Change.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Energitilsynets afgørelse af den 23. februar 2016 vedr. Energinet.dks anmeldte metoder
Tilsynsafgørelse, gas. Journalnr.: 15/08431 Energinet.dk har den 4. september 2015 anmeldt i alt 45 metoder, der er indeholdt i forskrifterne D1, H1, H2, H3 og Vilkår for elleverandørers betaling for ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse. Metoderne handler om frister for indmeldelse af oplysninger til datahubben, netvirksomhedens opgaver som følge af engrosmodellen, aktørernes opgaver som følge af indførslen af flexafregning, afregningsmåling og skabelonafregning, priselementer, afregning af engrosydelser, afgiftsmæssige forhold samt vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse.

Fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkursramte kunder 2016
Tilsynsafgørelse, gas. Journalnr.: 15/08431 Energitilsynet har fastsat den metode som fremover skal anvendes til at fastsætte tillæg, som anvendes ved bl.a. konkurs af en elhandelsvirksomhed. Metoden tager gennemsnittet af prisen på de spotprodukter der er på detailmarkedet for el og fratrækker den tilsvarende elspotpris fra Nord Pool.For perioden 1. april 2016 til 31. december 2016 er tillægget fastsat til følgende:Ikke-timemålte forbrugere DK1: 71,59 kr./MWhIkke-timemålte forbrugere DK2: 69,13 kr./MWhTimemålte forbrugere (under 100 MWh) DK1: 64,05 kr./MWhTimemålte forbrugere (under 100 MWh) DK2: 61,76 kr./MWhTimemålte forbrugere (over 100 MWh): 24,48 kr./MWh


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas - styresignal

15-2015617

Styresignalet præciserer anvendelsesområdet for regulering i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas, i forhold til anvendelsesområdet for ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret i henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Ændring af registreringer for elafgift ved indførelse af engrosmodellen


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-02-2016 - 29-03-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 17-03-2016 indstilling i C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – forordning (EF) nr. 800/2008 – former for støtte, der kan anses for at være forenelige med fællesmarkedet – støtte til miljøbeskyttelse – støtteforanstaltninger i form af nedsættelser af miljøafgifter – den ufravigelige karakter af betingelserne for fritagelse

Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 5929 2016 INIT: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Den Franske Republik til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof, jf. artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

ST 6226 2016 INIT: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU

ST 6223 2016 INIT: MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om en EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring

ST 6227 2016 INIT: RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om anvendelsen af afgørelse 994/2012/EU om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet

ST 6131 2016 INIT: Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Den Franske Republik til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof, jf. artikel 19 i direktiv 2003/96/EF - Vedtagelse

 

Nyt fra Kommissionen

Speech by Vice-President for Energy Union Maroš Šefcovic on "Energy Union – 1 year on" at the conference organised by Jacques Delors Institute

A New Deal for Energy Consumers – Making it a reality - Speech by Commissioner Vera Jourová at the 8th Citizen's Energy Forum

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.43861
United Kingdom, UK Electricity Demand Reduction (EDR) Pilot (formerly pre-notified under SA.40956) (Decision)

Member State: United Kingdom
Region: UNITED KINGDOM
Primary Objective: Energy saving
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Duration: from 21.01.2016 to 31.01.2019
Notification or Registration Date: 11.12.2015
DG Responsible: Competition DG
2015/N
Decision on 04.02.2016: Decision not to raise objections
Decision Text:

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende differentierede afgiftssatser på motorbrændstoffer i visse geografiske områder i henhold til direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse