Energinyt 2017, uge 18

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Vi skal gøre opmærksom på, at vi i den kommende uge udfører systemarbejde på Energinyt, hvorfor der i løbet af torsdag den 11. maj vil blive lukket for adgang. Vi forventer at være online igen i løbet af fredag formiddag.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
PwC's CXO Survey 2017
Nyt om indberetning af statsstøtte af afgiftsgodtgørelse, som overstiger 500.000 euro årligt

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Bindende svar fra SKAT
Afgiftsfritagelse - biomasseaffald til varmefremstilling
Afgiftspligt for motor, som trækker en generator til elfremstilling samt en varmepumpe

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

PwC

Nyt om indberetning af statsstøtte af afgiftsgodtgørelse, som overstiger 500.000 euro årligt

Hvis din virksomhed har modtaget afgiftsgodtgørelse af elafgift m.m. på mere end 500.000 euro årligt, skal du indberette statsstøtte til SKAT. Læs sidste nyt om reglerne nedenfor.


PwC

PwC's CXO Survey 2017

I PwC's CXO Survey 2017 giver flere end 500 danske erhvervsledere bl.a. deres svar på, hvad de har fokus på i det kommende år, deres vækstforventninger, og hvad de mener, fremtidens vindervirksomhed skal kunne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Ikke opsættende virkning i sag om godkendelse af projektforslag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 16. maj 2017 
Høring - Kriterier for indrømmelse af undtagelse for krav i Forordning 2016/631/EU af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg

Høring, el. Frist: 28.05.2017
Høring - Energinet's anmeldelse af Tillæg til teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW revision 2

Høring, el. Frist: 28.05.2017
Høring - Energinet's anmeldelse af Tillæg til teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW revision 2


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Regeringen vil stramme reguleringen af fjernvarmesektoren
Regeringen vil stramme reguleringen af fjernvarmesektoren, så kommunernes muligheder for at trække penge ud af fjernvarmesektoren begrænses. Derfor har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i dag fremsat et lovforslag, der med...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Afgiftsfritagelse - biomasseaffald til varmefremstilling

SKM2017.324.SR

Vedrører: Kulafgiftsloven § 7a, stk. 2, nr. 1 og 4, og stk. 3, nr. 1 og 5.

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal betales afgift efter kulafgiftsloven ved varmefremstilling ved afbrænding af skaller og støv fra forarbejdning af korn, ærter, majs og soja. Der er tale om affald og dermed afgiftspligt efter kulafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, men skallerne og støvet er fritaget for afgift, da skallerne og støvet kan tilføres forbrændingsanlæg uden kommunalanvisning efter biomassebekendtgørelsen, jf. kulafgiftslovens § 7 a, stk. 2, nr. 1 og stk. 3, nr. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgiftspligt for motor, som trækker en generator til elfremstilling samt en varmepumpe

SKM2017.323.SR

Vedrører: Gasafgiftsloven § 1, stk. 1-3 Gasafgiftsloven § 8, stk. 2

Da det måleteknisk ikke er muligt at opdele varmefremstillingen fra spørgers anlæg i henholdsvis varme fra kraftvarmedelen og varme fra varmepumpen, og afgiftslovgivningen ikke fastsætter regler for denne fordeling, bekræfter Skatterådet, at hele anlægget kan betragtes som ét kraftvarmeanlæg, når elfremstillingen er reel.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved uddelinger fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder)
Oprettelsesdato: 03-05-2017
Høringsfrist: 08-05-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 08-05-2017 - 06-06-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 31-05-2017 dom i C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen
Fiskale bestemmelser

Appel - statsstøtte - afgørelse om at henlægge sagen - Europa-Kommissionens afslag på at behandle appellantens klage - støtte foreligger ikke ved afslutningen af den indledende undersøgelsesfase - rent bekræftende afgørelse - betingelser for, at vedtagelsen af en afgørelse om at henlægge sagen er lovlig

Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.46046
Slovakia, Exemption from the excise duty of the fuel used in the inland waterway transportation (Decision)

Member State: Slovakia
Primary Objective: Sectorial development
Sector: H.50.3 - Inland passenger water transportH.50.4 - Inland freight water transport
Aid instrument: Tax rate reduction
Case Type: Scheme
Duration: from 01.05.2014 to 30.04.2024
Notification or Registration Date: 21.07.2016
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: NN46b/2006
2016/NN
Decision on 03.05.2017: Decision not to raise objections

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 210 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).
Fremsat den 3. maj 2017

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.).
Fremsat den 3. maj 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 4. maj 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 4. maj 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

L 210 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema L 210
Høringssvar

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan det hænger sammen med, at man samtidig vil indføre en særlig begrænsning i momsregistrerede virksomheders adgang til afgiftsgodtgørelse i elafgiftslovens § 11, stk. 3., hvilket er en klar stramning i forhold til gældende praksis, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren er enig i at den foreslåede afgiftsstigning på erhvervsmæssig opladning af elbiler m.v. efter 2019 er er en klar stramning i forhold til gældende praksis, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren mener, at det virker logisk og hensigtsmæssigt, at ville indføre en specifik særregel for batteriopladninger til elbiler i den generelle regel om elafgiftsrefusion, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at bekræfte, at lovforslaget ikke gælder elmotorcykler, som fortsat skal betale 40 pct. i registreringsafgift, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse om elmotorcykler på andre måder afviger i afgiftssystemet i forhold til reglerne gældende for elbiler, og i givet fald hvorfor, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at sikre, at afgiftskonceptet for elmotorcykler følger regler, som modsvarer til afgiftskonceptet for elbiler, til skatteministeren

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.).

Bilag

Bilag 1

Orientering om høring fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrienteringsbrev til EFK-udvalget
Høringsbrev
Lovforslag - L213

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse