Energinyt 2016, uge 24

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Bindende svar
Testkørsler på stempelmotorer var ikke omfattet af metanafgift, da motorerne ikke ansås for stationære

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
2 nye sager

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afslag på det forhøjede pristillæg stadfæstet, da klager ikke havde foretaget en af de fire handlinger, jf. lov nr. 900, § 4, stk. 7, rettidigt. Ansøgningstidspunktet til kommunen dokumenteret for sent.
Bilag: Energinet.dk's afgørelse

Afgørelse
Afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da klager ikke havde indgået en bindende købsaftale rettidigt. Tilbud og efterfølgende erklæring ikke tilstrækkelig dokumentation.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Testkørsler på stempelmotorer var ikke omfattet af metanafgift, da motorerne ikke ansås for stationære

SKM2016.271.SR

Vedrører: Kuldioxidafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 11

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger ikke var omfattet CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11 om tillægsafgift for stationære stempelmotoranlæg, i forbindelse med afleveringstestkørsler af motorer til transportmidler og power motorer samt testkørsler af motorer med henblik på udvikling af ny teknologi.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om elforsyningsvirksomhedernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Tilføjelse af definitioner fra energieffektivitetsdirektivet i dansk ret.
Oprettelsesdato: 13-06-2016
Høringsfrist: 21-06-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-131/16 Archus og Gama

Skal artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester fortolkes således, at den ordregivende myndighed kan være forpligtet til at opfordre de økonomiske aktører, som ikke inden for en fastsat frist (dvs. fristen for afgivelse af tilbud) har fremlagt de af den ordregivende myndighed krævede »erklæringer eller dokumenter«, der...

C-135/16 Georgsmarienhütte m.fl.

Er Europa-Kommissionens afgørelse af 25. november 2014 (Commission Decision of 25.11.2014 on the aid scheme SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [implemented by Germany for the support of renewable electricity and of energy-intensive users], C(2014)8786 final) i strid med Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, idet Kommissionen kvalificerer begrænsningen af EEG-afgiften som statsstøtte i henhold til artikel 107 TEUF?


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 9713 2016 COR 1: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF - Status

ST 10179 2016 ADD 1: BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den aftale, der blev vedtaget på den 21. partskonference inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer Parisaftalen

 

Nyt fra Kommissionen

The Investment Plan for Europe and Energy: making the Energy Union a reality

 

Nyt fra Parlamentet

Udkast til betænkning EU-strategi for opvarmning og køling  

 


Indholdsfortegnelse