Energinyt 2016, uge 48

Kære læser

Nedenfor følger denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Bech-Bruun vinder langvarig retssag for Energinet.dk
Virksomheder, der måler deres elforbrug, kan få penge tilbage
Ændring til elafgiftsloven for virksomheder, der udbyder forlystelser
Nyt fra konkurrenceret november 2016
Energi & Forsyning - November 2016

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

BDO

Virksomheder, der måler deres elforbrug, kan få penge tilbage

En af landets største supermarkedskæder har tabt ikke bare én, men hele to sager i Landsskatteretten om godtgørelse af elafgift af strømforbrug til vandvarmere. I begge tilfælde fordi de ikke havde opsat separate målere.


BDO

Ændring til elafgiftsloven for virksomheder, der udbyder forlystelser

Folketinget har den 29. november 2016 vedtaget en ændring til elafgiftsloven, som kommer de mange virksomheder, der udbyder forlystelser til gode. Som forlystelser regnes fx. Teaterforestillinger, biografforestillinger, revyer, cirkusforestillinger, koncerter, varietéforestillinger, forlystelsesparker og vandlande. Bowlingbaner anses i visse tilfælde også for en forlystelse.


Bech-Bruun

Bech-Bruun vinder langvarig retssag for Energinet.dk

Tilbage i 2011 lagde Brancheforeningen for Regulerkraftværker i Danmark sag an mod Energinet.dk. Erstatningskravet lød på cirka 430 mio. kr. Østre Landsret har netop afsagt dom i sagen, og Energinet.dk blev frifundet.


DLA Piper

Nyt fra konkurrenceret november 2016

I nyhedsbrevet orienterer vi bl.a. om PSO-afgiften, der er på vej til at blive omlagt.


EY

Energi & Forsyning - November 2016

I denne udgave har vi bl.a. ændring af praksis for valg af V- eller E-formel og økonomisk regulering af elnetvirksomheder på programmet. Endvidere sætter vi fokus på konsekvensen ved en eventuelt afskaffelse af "hvile i sig selv"-princippet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da det erhvervsmæssige forbrug ikke kunne adskilles fra det private.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Metodegodkendelse: Fjernelse af overleverancegebyr og automatisk tildeling af døgnkapacitet i exitzonen og BNG entry (Energinet.dk, gas)
Sekretariatsafgørelse, gas. Journalnr.: 16/08227 Sekretariatet for Energitilsynet har den 29. november 2016 metodegodkendt Energinet.dk’s anmeldte metodeændring vedrørende overleverancegebyr og automatisk tildeling af døgnkapacitet i exitzonen og BNG entry

Brdr. Hartmann anmoder om dispensation fra anmeldelse af priseftervisning
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 16/08543 Energitilsynet har tilkendegivet, at tilsynet har kompetence til at indhente prisoplysninger m.m. og bedømme prisfastsættelsen på varme, som er konstaterende for fortiden, hvor leverancer var omfattet af varmeforsyningslovens prisregulering, selvom leveringsforholdet efterfølgende er ophørt. Energitilsynet har derudover truffet afgørelse om, at Brdr. Hartmann har pligt til at anmelde en priseftervisning for 8-dages leverance i 2015, og imødekommer ikke anmodning om dispensation

Substitutionsprisprincippets anvendelse i leveringsforholdet mellem VEKS og Ishøj Varmeværk
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 16/05093 Sagen vedrører substitutionsprisprincippet og virksomheder med flere varmeaftagere. Energitilsynet har tilkendegivet, at konsekvenserne af substitutionsprisprincippets anvendelse er de samme for alle virksomheder underlagt prisreguleringen, uanset organisationsform, ejerskab eller aftagerkreds. Omkostninger, der overstiger substitutionsprisen, udgør et underskud, der hverken kan dækkes ved at fremføre det til senere indregning hos varmeaftageren eller at overvælte det på de andre varmeaftagere

Metodegodkendelse: Justering af handelsvinduestruktur i Energinet.dk’s balancemodel (gas)
Sekretariatsafgørelse, gas. Journalnr.: 16/10408 Sekretariatet for Energitilsynet har den 29. november 2016 metodegodkendt Energinet.dk’s anmeldte justering af handelsstrukturen i Energinet.dk’s balancemodel. Metodegodkendelsen er en opfølgning på sekretariatets afgørelse af 19. september 2016

Høring, el. Frist: 18.12.2016
Høring - TF 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW, Høringsrevision 0.a


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 14874 2016 INITForslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 - Orienterende debat

ST 14123 2016 INITUdkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af Nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til ladestationer til elektriske køretøjer - Vedtagelse

ST 14722 2016 INITRådets konklusioner om Kommissionens rapport til Rådet om evalueringen af direktiv 92/83/EØF Tilslutning

ST 14760 2016 INIT3505. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (transport, telekommunikation og energi)

PE 34 2016 INITEUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF

ST 15091 2016 ADD 1BILAG til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

ST 15091 2016 ADD 13ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

ST 15091 2016 INITForslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

ST 15108 2016 ADD 1BILAG til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne

ST 15108 2016 ADD 5ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne

ST 15108 2016 INITForslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne

 

Nyt fra Kommissionen

Clean Energy for All Europeans – unlocking Europe's growth potential

Achieving global leadership in renewable energies

Putting energy efficiency first: consuming better, getting cleaner

Speech by Commissioner for Climate Action and Energy Miguel Arias Cañete at the Clean Energy press conference

Vice-President Šefcovic at the SET Plan 2016 and at the 10th Central European Conference on Energy Union

Green bonds: New study shows extraordinary growth and signals potential in financing Europe's climate and environment goals

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).
Vedtaget den 29. november 2016

L 25 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).
Vedtaget den 29. november 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 68 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (It- beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.).

Bilag

Bilag 4

Brev fra energi-, forsynings- og klimaministeren vedrørende placering af tilsynet med el- og gasvirksomhedernes it-beredskab

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt forsvarsministeren, herunder Center for Cybersikkerhed, allerede i dag fører tilsyn med it-beredskabet for kritisk infrastruktur, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt at Center for Cybersikkerhed er i gang med at styrke sine kompetencer yderligere inden for it-beredskab for kritisk infrastruktur, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt der er eksempler på, at tilsynet med it-beredskabet for infrastruktur er placeret hos en central aktør i sektoren, som der med lovforslaget lægges op til på energiområdet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt cyberangreb fra fremmede magter potentielt udgøre en trussel mod det danske el- og gasnet, og hvorvidt det bør være Forsvarsministeriet, der fører tilsyn med it-beredskabet i den forbindelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt man kan høste størst synergi ved at samle tilsynet med it-beredskabet for Danmarks kritiske infrastruktur, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt Energinet.dk har de nødvendige kompetencer, eller om de skal udvides for at løfte tilsynet med el- og gasvirksomhedernes it-beredskab, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt tilsyn bør udføres ud fra et ”armslængde-princip”, således at enhver tvivl eller risiko for tvivl om saglighed og objektivitet udelukkes, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.(Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om en oversigt over de elementer, elprisen i dag består af m.v., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorvidt det forslag, som Europa-Kommissionen den 30/11-16 har offentliggjort om at tvangsåbne energistøtte for udlandet, stort set svarer til den åbningsløsning, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvornår ministeriet har fået viden om, at Europa-Kommissionen var på vej med et udspil, som reelt svarer til den åbningsløsning, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvornår ministeren har informeret Folketinget om, at Europa-Kommissionen var på vej med et udspil, som reelt pålægger Danmark at indføre en åbningsløsning, som stort set svarer til den model, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm., om ministeren har informeret partierne om, at Europa-Kommissionen var på vej med et udspil, som reelt pålægger Danmark at indføre en åbningsløsning, der stort set svarer til den model, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm., om ministeren kan bekræfte, at en dansk implementering af det forslag, som Europa-Kommissionen har fremlagt om åbning af de nationale energistøttesystemer, ville være tilstrækkeligt til at ændre det danske PSO-system for at imødekomme Europa-Kommissionens kritik af det eksisterende danske PSO-system, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvor stor en årlig dansk PSO-støtte i hvor mange år vil maksimalt skulle gives til tyske selskaber til de 2,4 MW konkurrenceudsatte solceller, og hvor stor en årlig tysk PSO-støtte i hvor mange år vil danske selskaber maksimalt kunne modtage for de 50 MW solceller, som Tyskland konkurrenceudsætter, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om, hvorvidt der i kontakten med Europa-Kommissionen siden den 1/3-16 har været ytret anbefalinger, betænkeligheder eller advarsler mod, at Danmark ændrer sin PSO-model til en finanslovsløsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorvidt Europa-Kommissionen har erklæret, at det danske PSO-system er ulovligt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 16

Spm. om fremlæggelse af en plan for udbygning eller anvendelse af VE, som stiger i takt med, at det samlede energiforbrug vil stige, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 17

Spm., om konsekvensen for regeringens 2030-mål i forhold til udbygning af VE, samt hvordan Danmark undgår, at husstandskunderne ender med at betale for den øgede udbygning, som er nødvendig, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 91 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).

Bilag

Bilag 3

Supplerende høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrientering af EFK-udvalget om høring
Høringsnotat
Høringssvar

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse