Energinyt 2016, uge 50

Kære læser

Dette er årets sidste Energinyt. Vi udkommer igen den 2. januar 2017.

Glædelig Jul og Godt Nytår.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Forlystelser m.fl. kan nu få godtgørelse af elafgift
Forlystelser bliver berettiget til godtgørelse af elafgift
Valg mellem E- og V-formlen kan ændres bagudrettet
Nyt fra Energi & Forsyning december 2016
Nyt lovforslag er vedtaget:

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Forlystelser m.fl. kan nu få godtgørelse af elafgift

Med virkning fra 1. januar 2017 kan forlystelsesvirksomheder m.fl. få godtgjort elafgift.


Dansk Revision

Forlystelser bliver berettiget til godtgørelse af elafgift

Folketinget har den 29. november vedtaget, at forlystelser fra den 1. januar 2017 bliver omfattet af de almindelige regler om godtgørelse af elafgift og dermed berettiget til godtgørelse af elafgift af forbrug til proces.


DLA Piper

Nyt fra Energi & Forsyning december 2016

Bliv opdateret på seneste nyt inden for energi og forsyning i vores seneste nyhedsbrev.


EY

Valg mellem E- og V-formlen kan ændres bagudrettet

Landsskatteretten har i en nyere afgørelse slået fast, at valget mellem den såkaldte E- og V-formel til fordeling af brændsler mellem henholdsvis el og varme ved kraftvarmeproduktion kan ændres bagudrettet. Landsskatteretten har hermed underkendt SKATs hidtidige praksis på området.


PwC

Nyt lovforslag er vedtaget:

Forlystelser kan fra 1. januar 2017 få godtgjort elafgift


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 12-01-2017
Høring af Energinet.dk’s anmeldelse af tidspunkt for bindende day-ahead kapacitet samt det områdeoverskridende intraday-markeds åbnings- og lukketid


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Spildevandsafgiftsloven
Afgiftssatser i spildevandsafgiftsloven

Vandafgiftsloven
Afgiftssatser i vandafgiftsloven


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Økonomisk regulering af netvirksomheder og skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet)
Oprettelsesdato: 13-12-2016
Høringsfrist: 13-01-2017

Høring over udkast til bkg om midlertidig suspension af overgangsordning og udkast til bkg om ændring af bkg nr. 1113 af 18/09/2015
Oprettelsesdato: 13-12-2016
Høringsfrist: 15-12-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 15289 2016 INITKOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om fastsættelse af en netregel om kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissionssystemer og ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 984/2013 - Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen

ST 15293 2016 INITKommissionens forordning (EU) …/… af XXX om fastsættelse af en netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas - Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen

ST 15487 2016 INITForslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer - Fremskridtsrapport

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 67 Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport. (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport, ændret definition af hvilke virksomheder, der er omfattet af loven, bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport og regler om adgang til skibe).
Vedtaget den 15. december 2016

L 68 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (It- beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.).
Vedtaget den 15. december 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.(Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOversendelsesbrev til ændringsforslag L 90
Ændringsforslag til L 90

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 14/12-16

Spørgsmål og svar

Spm. 19

Spm. om retvisende informationer til Folketinget i forbindelse med PSO-aftalen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 20

Spm. om, hvorvidt informationerne til Folketinget er retvisende, ikke hvorvidt han mener, at de er retvisende, jf. svar på spørgsmål 19, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 21

Spm. om, hvorvidt ministeren er bekendt med en afgørelse fra EU-Domstolen, der finder den danske PSO-ordning traktatstridig, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorvidt ministeren mener, Europa-Kommissionen og ikke EU Domstolen kan erklære noget traktatstridigt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 23

Spm. om, hvorvidt der er forskel på, om Europa-Kommissionen har erklæret en afgift for ulovlig, og om Europa-Kommissionen har vurderet, at en afgift er uforenelig med traktaten, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 91 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).

Bilag

Bilag 6

Høring over bekendtgørelser knyttet til L 91, fra energi-, forsynings- og klimaministerenBrev til EFK-udvalget
Høringsbrev
Bekendtgørelse om suspension af § 7 stk 5
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 1113

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 14/12-16

Bilag 9

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 10

Tillægsbetænkning afgivet den 16/12-16

Bilag 11

Bekendtgørelse om suspension af overgangsordningBrev til EFK udvalget om forelæggese af bekendtgørelse
bkg om suspension af § 7 stk 5 i lov 744 af 1 juni 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om en redegørelse for de nye ansøgninger for opstilling af 1.650 MW solceller, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm., om ministeren forventer, at de 1.650 MW solcelleanlæg bliver realiseret, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om de økonomiske konsekvenser med hensyn til støttebehov til de 1.650 MW, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt ministeren vil kunne uddybe svarene på spørgsmål 2-4 i et lukket samråd, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt de ansøgninger, som Energinet.dk behandler inden årets udgang, rammes af lovforslaget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan PSO-budgettet påvirkes, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om drøftelse af lovforslaget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse