Energinyt 2016, uge 41

Kære læser

Her på tærsklen til en uge, hvor mange holder en lille ferie, er der i Energinyt nyheder fra de fleste af vores kilder.

HUSK: at ønsker du en kilde omfattet af Energinyt, er du velkommen til at sende mig en mail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af energiselskabernes energispareindsats

Nyt fra Energiklagenævnet

Bindende svar
Finansielle el-kontrakter - momsfritagelse

Afgørelser
Afgørelse omhandlende opgørelse af affaldsvarme- og tillægsafgift af ikke bionedbrydeligt affald.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Rigsrevisionen

Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af energiselskabernes energispareindsats

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge energiselskabernes energispareindsats.

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. Undersøgelsens hovedformål vil være at kortlægge og vurdere eventuelle problemer med energiselskabernes energispareindsats og administrationen af denne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse.pdf
Afvisning af klage, idet der ikke var truffet en forvaltningsretlig afgørelse af Energinet.dk
bilag.pdf

Afgørelse
Energinet.dk`s afslag på forhøjet pristillæg til solcelleanlæg stadfæstet
Bilag

Afgørelse
Energinet.dk´s afslag på Solcellepark Horslunde ApS`s anmodning om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet stadfæstet
Bilag

afgoerelse.pdf
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afvisning af klage på grund af manglende hjemmel til behandling


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Finansielle el-kontrakter - momsfritagelse

SKM2016.449.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra e

Skatterådet bekræfter, at den ydelse, som består i, at spørger indgår finansielle el-aftaler med sine kunder, er momsfritaget. Aftalerne må anses for værdipapirer/adkomstbeviser, som ikke er varerepræsentativer.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afgørelse omhandlende opgørelse af affaldsvarme- og tillægsafgift af ikke bionedbrydeligt affald.

SKM2016.453.LSR

Vedrører: Opkrævningslovens § 2. Kulafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 6, § 4, stk. 1, § 5, stk. 3, 1. pkt. Skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 1. pkt.

LSR tog stilling til opgørelse af afgiftstilsvar vedrørende affaldsvarmeafgift og tillægsafgift for to forskellige forbrændingsanlæg. Det ene anlæg leverede damp og varmt vand til en ekstern virksomhed, der anvendte dampen og det varme vand til produktion af el og fjernvarme. En del af den leverede varme blev bortkølet, efter at den var overført til fjernvarmevandet. Den bortkølede varme kunne ikke fradrages ved opgørelsen af affaldsvarmeafgiften. Det andet affaldsforbrændingsanlæg producerede el og fjernvarme ved forbrænding af affald i affaldsovne og gas i en gaskedel. Affaldsvarmeafgiften og tillægsafgiften skulle opgøres separat for affaldsovnene.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget)  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om vandselskabers udnyttelse af energiressoucer
Oprettelsesdato: 12-10-2016
Høringsfrist: 07-11-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-369/16 P - Irland mod Kommissionen

Irland har fremsat fire anbringender i denne appel:

Rettens dom er behæftet med en retlig fejl, idet den har fastslået, at retssikkerhedsprincippet ikke fandt anvendelse og/eller, at Irland og Aughinish Alumina Ltd ikke kunne gøre brug heraf, uagtet Kommissionens uundskyldelige forsinkelse med at vedtage den anfægtede afgørelse.

Retten har begået en retlig fejl ved at fastslå, at der ikke var sket tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, til tro...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 12588 2016 REV 1: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af direktiv 2008/92/EF (førstebehandling) Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt (LR)

ST 12588 2016 REV 2: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af direktiv 2008/92/EF (førstebehandling) Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt (LR)

ST 10312 2008 EXT 1: Energifællesskabet - Forhandlingsmandat vedrørende Republikken Moldovas, Tyrkiets og Ukraines tiltrædelse af Energifællesskabet

 


Indholdsfortegnelse