Energinyt 2017, uge 01

Kære læser

Først og fremmest tak for modtagelsen af Energinyt. Jeg håber, at nyhedsbrevet med tiden vil kunne finde interesse rigtigt mange steder.

I denne uge er der ikke mange nyheder - kun nogle interessante artikler og nyt fra EU.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Regnskabshåndbogen 2017
Godtgørelse af Energiafgifter 2017
Afgiftsvejledning 2017

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Godtgørelse af Energiafgifter 2017

De nye satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2017 er nu offentliggjort. 


PwC

Regnskabshåndbogen 2017

Regnskabshåndbogen 2017 giver dig et samlet overblik over tendenser, nyheder og gældende regler inden for regnskab, selskabsskat, selskabsret samt moms og afgifter.


PwC

Afgiftsvejledning 2017

Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter. Afgiftsvejledningen beskriver de regler, som er gældende for 2017.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-01-2017 - 07-02-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia
Dato: 18-01-2017
Fiskale bestemmelser

Beskatning - skat af energiprodukter og elektricitet - begrebet »skattelettelser« - energiintensive virksomheder i fremstillingssektoren - mekanisme til reduktion af generelle omkostninger til forsyningsnet

Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia - Dom
Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Ny sag

Indstilling C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann
Dato: 19-01-2017
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EU - anvendelsesområde – begrebet elektricitet, der fortrinsvis anvendes til kemisk reduktion – inddragelse af elektricitet, der anvendes til ventilatorer ved fremstillingen af råjern i højovnsprocesser

Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Dom
Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Indstilling
Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.44863
Denmark, State aid for electricity-intensive undertakings. (Decision)

Member State: Denmark
Region: DANMARK
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Aid instrument: Other
Case Type: Scheme
Duration: until 31.12.2020
Notification or Registration Date: 11.03.2016
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: SA.42424
2016/N
Decision on 12.12.2016: Decision not to raise objections
Press release: IP/16/4353
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 20.12.2016

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2266 af 6. december 2016 om bemyndigelse af Nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til ladestationer til elektriske køretøjer

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952 af 26. oktober 2016 om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af direktiv 2008/92/EF (EØS-relevant tekst)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2132 af 5. december 2016 om de enkelte medlemsstaters drivhusgasemissioner for 2013 som omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 406/2009/EF

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2114 af 30. november 2016 om fastsættelse af kvantitative begrænsninger og om tildeling af kvoter af stoffer, som er kontrolleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for perioden 1. januar til 31. december 2017 (meddelt under nummer C(2016) 7715)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2072 af 22. september 2016 om verifikationsaktiviteter og akkreditering af verifikatorer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport (EØS-relevant tekst )

 


Indholdsfortegnelse